நீயே11

தயாரிப்பு

HPMC உணவு தரம்

  • உணவு தர HPMC ஹைட்ராக்ஸிப்ரோபில் மெத்தில்செல்லுலோஸ்

    உணவு தர HPMC ஹைட்ராக்ஸிப்ரோபில் மெத்தில்செல்லுலோஸ்

    CAS எண்:9004-65-3

    உணவு தர ஹைட்ராக்சிப்ரோபில் மெத்தில்செல்லுலோஸ் (HPMC) என்பது அயனி அல்லாத நீரில் கரையக்கூடிய செல்லுலோஸ் ஈதர் ஹைப்ரோமெல்லோஸ் ஆகும், இது உணவு மற்றும் உணவு நிரப்பி பயன்பாடுகளை இலக்காகக் கொண்டது.

    உணவு தர HPMC தயாரிப்புகள் இயற்கையான பருத்தி லிண்டர் மற்றும் மரக் கூழ் ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன, கோஷர் மற்றும் ஹலால் சான்றிதழ்களுடன் E464 இன் அனைத்துத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கின்றன.